Yıldırım Kimya
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ / TEDARİKÇİ / İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

Firmamız, müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama hususuna özel bir önem göstermektedir. Müşterilerimize ait bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmesine dair yaklaşımımız çerçevesinde, tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde göstermesini sağlamak için, şirketimizin mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Label Service olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Label Service Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Müşterilerimize ait kişisel veriler dahil olmak üzere tüm bilgiler müşterilerin onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Şahsi bilgilerinizi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Firmamız ile paylaşmanız halinde söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Firmamız, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında verilerinizin gizliliğini korumak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplanma yöntemi, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu Kimdir?

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Label Service tarafından aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplanmakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.  Firmamız her durumda 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak, kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

KURUM BİLGİLERİ:

b) Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz

(i) Firmamızın Satış Ekibi ile yapılan yüz yüze görüşmelerde temin edilen formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”),

(ii) E-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla

(iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla doğrudan siz müşterilerimizden toplanabilmektedir.

Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Açık rızanız kapsamında (6698 sayılı Kanun, m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacaktır.

c) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

(i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(viii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.